KVKK Başvuru Formu

Turaç Dış Ticaret Ltd. ŞİRKETİ

BAŞVURU FORMU

1.      GENEL

Siz veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. Ve 13. Maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikler, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Turaç Dış Ticaret Ltd. Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

2.      BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. Ve 13. Maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle;

Ø  İşbu Başvuru Formunun imzalı bir kopyasını, ekinde kimliğinizi tespit edici belgelere yer vererek Anıt Caddesi No: 8/5, 06570, Çankaya / ANKARA adresine bizzat elden teslim ederek, veya

Ø  İşbu Başvuru Formunun imzalı bir kopyasını, ekinde kimliğinizi tespit edici belgelere yer vererek Anıt Caddesi No: 8/5, 06570, Çankaya / ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalıyla göndererek iletebilirsiniz.

KVKK hükümleri uyarınca yazılı başvurularda başvuru formunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

3.      VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK uyarınca, yapacağınız başvuru ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve konuya ilişkin çözümlemelerin yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad* 
T.C. Kimlik Numarası* 
Adres* 
Telefon* 
E-posta Adresi* 

*Doldurulması zorunlu alanlar.

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu başvuru formunun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka herhangi bir amaçla veri işlemeye konu olmamaktadır. Şirketimiz ile ilgili olan ilişkinize dair aşağıda verilen seçeneklerden uygun olanı işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini aşağıda verilen alanda belirtiniz.

Müşteri Çalışan Adayı 
İş Ortağı Çalışan 
Ziyaretçi Diğer (_____________________________) 

r  Turaç Dış Ticaret Ltd. Şirketi ile olan ilişkim başvuru tarihi itibariyle devam etmektedir.

r  Turaç Dış Ticaret Ltd. Şirketi ile olan ilişkim (___________) tarihi itibariyle sona ermiştir.

4.      VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. Ve 13. Maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

TalebinizAçıklamalarınızSeçiminiz
1. Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1(a) )  
2. Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1(b) )  
3. Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1(c) )  
4. Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1(ç) )  
5. Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. (KVKK md. 11/1(d) )Düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah gibi)  
6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;a) Silinmesini talep ediyorumb) Yok edilmesini talep ediyorum.(KVKK md. 11/1(e) ) a)b)
7. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini talep ediyorum.(KVKK md. 11/1(f) )Düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah gibi)  
8. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;a) Silinmesini talep ediyorumb) Yok edilmesini talep ediyorum.(KVKK md. 11/1(f) ) a)b)
9. Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.Aleyhine olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.(KVKK md. 11/1(g) )  
10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.Kanuna aykırılığa konu olan hususu yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.(KVKK md. 11/1(ğ) )  

Veri sahibi adına 3. Kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu başvuru formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu başvuru formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

5.      BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI

KVKK’nın 13. Maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru taleplerini değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörüldüğü şekilde en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin esasen veri sahibinden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

Ø  Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

Ø  Orantısız çaba gerektirmesi

Ø  Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

Ø  Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

Ø  KVKK uyarınca kapsam dışında kalan aşağıdaki hallerden birinin mevcut olması

Başvuru sonucunun, Şirket tarafından size ne şekilde ulaştırılması istediğinizi belirtiniz:

Sonucun Bildirilme Şekli SeçiminizSeçiminiz
Elden teslim almak istiyorum.(Vejaketeb teskşn akubnasu hakşbdei bıter tasdşjkş vejaketbanebşb ya da yetjş bekgesşbşb sybyknasu gerejnejtedir) 
Posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

6.      VERİ SAHİBİ BEYANI

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibi 
Adı Soyadı 
Başvuru Tarihi 
İmza